Sākumlapa > Audzināšana. Atbalsts pašpārvaldēm

Atbalsts pašpārvaldēm

Pēdējās izmaiņas – 04.02.2021.

Ikvienu šajā mājas lapas sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Materiāla veids Datne
Biežāk uzdotie jautājumi par darbu ar skolēnu / audzēkņu pašpārvaldēm
Gan pašpārvalžu dalībnieki, gan konsultanti savā ikdienas darbā saskaras ar dažādiem izaicinājumiem. Lai atbalstītu darbu līdzdalības un jauniešu izaugsmes veicināšanā, materiālā apkopoti daži no šiem jautājumiem, ar kuriem var saskarties darbā ar skolēnu pašpārvaldēm.
Metodiskais ieteikums PDF
Kā dalīties idejās? 1-2-4-visi
Šī metode paredzēta ideju ģenerēšanai un pārrunāšanai un līdzdalības veicināšanai. Tā rada iespēju iekļaut arī klusākus pašpārvaldes dalībniekus, ģenerēt vairāk un labākas idejas un radīt drošu vidi viedokļu izteikšanai.
Metodiskais ieteikums PDF
Kā izzināt viedokļus?
Materiālā iekļautas metodes, kas palīdzēs pašpārvaldei izzināt citu skolēnu / audzēkņu viedokļus, īstenojot vienu no darbības jomām un darbības principu – izzināt un pārstāvēt jauniešu vajadzības. Iekļautās metodes / ieteikumi - "Ideju siena", "Tiešsaistes aptauja", "Interaktīvi rīki tiešsaistē" un "Kustīgā debate".
Metodiskais ieteikums PDF
Kāpēc līdzdalība ir svarīga?
Materiālā pārrunāts, ko nozīmē līdzdalība, kāda ir līdzdalības kā pašpārvaldes darbības principa nozīme dalībniekiem, izglītības iestādei un sabiedrībai. Materiālā minēta arī līdzdalības saistība ar saistošiem dokumentiem kā ANO Bērnu tiesību konvencija un līdzdalības vieta Skola2030 mācību procesa izmaiņu kontekstā.
Metodiskais ieteikums PDF
Līdzdalības kāpnes
Materiālā aprakstīts sociologa R.Hārta radīts modelis - līdzdalības kāpnes, kas palīdzēs izvērtēt un attīstīt līdzdalību gan pašpārvaldē, gan izglītības iestādē (un citās organizācijās, iestādēs). Materiālu aicinām izdrukāt un aktivitātēs, pārrunājot līdzdalību gan savā organizācijā, gan pēc dotajiem situāciju piemēriem.
Metodiskais ieteikums PDF
Pasaules kafejnīca
Šī metode ir viens no veidiem, kā dalībniekiem grupās rosināt diskusijas. Materiālā aprakstīti ieteikumi šīs aktivitātes organizēšanai un tās izmantojamība – tā palīdzēs gan pašpārvaldes ikdienas darbā, daloties idejās, gan piedāvā formātu, kā organizēt tikšanos jauniešiem ar pedagogiem / administrāciju u.c., veidojot sadarbību.
Metodiskais ieteikums PDF
Pašpārvaldes rekomendācijas vadībai
Ko darīt, kad skolēnu / audzēkņu viedokļi ir izzināti? Pirms viedokļu iesniegšanas vadībai, pašpārvaldei tie noteikti jāpārvērš rekomendācijās – šī metode piedāvā struktūru, kādā to noformēt, un kādi principi jāievēro, sniedzot ieteikumus.
Metodiskais ieteikums DOCX
Simulācijas spēle
Aktivitāte, kas radīs iespēju iejusties dažādu izglītības iestādē iesaistīto personu "ādā", veicinot pašpārvaldes dalībnieku spēju kvalitatīvi aizdomāties un pārstāvēt dažādu skolēnu / audzēkņu vajadzības. Materiālā ir aprakstīta aktivitātes potenciālā norise, kā arī doti materiāli drukāšanai un aktivitātes izmēģināšanai.
Metodiskais ieteikums PDF
Darboties attālināti
Šajā materiālā atspoguļoti dažādi ieteikumi darbam ar skolēnu / audzēkņu pašpārvaldēm pandēmijas laikā. Materiāls atgādina par pašpārvalžu darbības jomām, kā arī sniedz praktiskus ieteikumus tikšanos un citu aktivitāšu veidošanai tiešsaistē. Pašpārvalde var būt lielisks sadarbības partneris arī šajā laikā!
Metodiskais ieteikums PDF
Pašpārvaldes loma
Šis materiāls ir plakāts, ko var piestiprināt pie sienas pašpārvaldes telpā vai izmantot citos veidos, lai pārrunātu un ikdienā atcerētos pašpārvaldes darbības jomas. Materiālā iekļauti arī jautājumi, ko pārrunāt savas darbības izvērtēšanai un uzlabošanai.
Metodiskais ieteikums PDF
Pašpārvaldes dokumentācija
Šajā materiālā aprakstīti dokumentu veidošanas principi, kā arī minēts, kādus dokumentus būtu ieteicams pašpārvaldē izveidot. Materiālā pieejami reāli dokumentu piemēri no izglītības iestādēm (anonimizēti): darbības nolikumi, reglaments, sapulces protokols, vēlēšanu nolikums un aktivitāšu atskaites piemērs.
Metodiskais ieteikums DOCX
Resursi
Šajā materiāli apkopoti dažādi resursi turpmākai izpētei, pašpārvaldes darba uzlabošanai un finansējuma piesaistei. Aicinām iepazīties ar papildu resursiem, izmēģināt un pielāgot metodes savām vajadzībām, kā arī sekot līdzi aktuālajām iespējām (projektu konkursiem, mācībām u.c.)!
Metodiskais ieteikums PDF
Konsultanta loma
Konsultants / -e ir liels atbalsts skolēnu / audzēkņu pašpārvaldes darbā. Šajā materiālā apkopoti konsultanta pašrefleksijas jautājumi, dažādi konsultanta uzdevumi darbā ar pašpārvaldi un iespēja izvērtēt un attīstīt savu darbu dažādās jomās.
Metodiskais ieteikums PDF
Pašpārvalde un izglītības iestāde akreditācijas procesā
Pašpārvalde var būt lielisks sadarbības partneris izglītības iestādes izvērtēšanas un pilnveidošanas procesā ikdienā. Materiālā apkopoti kritēriji, kas attiecināmi uz pašpārvaldes darbu un risināmi sadarbībā, kā arī ieteikumi un jautājumi, ko pārdomāt, izvērtējot iestādes darbību.
Metodiskais ieteikums PDF
Pašpārvaldes līderu loma
Materiālā iekļauti ieteikumi, ko pašpārvaldes līderiem (vadītājam, vietniekiem, dažādu nozaru vai iniciatīvu vadītājiem, neformālajiem līderiem u.c.) vajadzētu ņemt vērā, lai uzlabotu gan savu mācīšanās procesu, gan spētu atbalstīt citus pašpārvaldes dalībniekus un virzīt pašpārvaldes izaugsmi.
Metodiskais ieteikums PDF
Izaicinājums ka motivācija. FLOW modelis
Materiāls dod iespēju iepazīties ar FLOW modeli, kas raksturo, ka radošumu un pilnvērtīgu iesaisti organizācijā iespējams sasniegt "plūsmas" stāvoklī – izaicinājuma un prasmju līmeņa saskaņā. Šo pieeju var izmantot dalībnieku iespējamā motivācijas trūkuma pārrunāšanai. Materiāls raksturo principu un piedāvā situācijas, kuras pārrunāt.
Metodiskais ieteikums PDF
Kas motivē darboties? Hercberga divfaktoru teorija
Šajā materiālā aprakstīta Hercberga divfaktoru teorija, kas palīdzēs izvērtēt un pilnveidot pašpārvaldes dalībnieku motivāciju. Teorijā aprakstīti "higiēnas faktori", kuru trūkums mazina motivāciju, kā arī "motivācijas faktori", kuru pilnveidošana uzlabo arī dalībnieku motivāciju darboties pašpārvaldē.
Metodiskais ieteikums PDF
Kas motivē tevi? Motivācijas trijstūris
Materiālā iekļautais modelis raksturo dažādu cilvēku motivāciju gan darboties pašpārvaldē, gan iesaistīties tās īstenotajās aktivitātēs. Materiālā iekļauts gan modeļa apraksts, gan dažādas praktiskas metodes, kā izvērtēt un pilnveidot motivāciju.
Metodiskais ieteikums PDF
Atvadīšanās aktivitātes
Šajā materiālā iekļautas dažādas metodes, kas ļaus noslēgt grupas procesu. Pirms šīm aktivitātēm svarīgi pievērsties arī refleksijai – ko esam piedzīvojuši kopā, ko esam paveikuši? Šajā materiālā iekļautas tādas aktivitātes kā "Paldies vēstule", "Paldies tirgus", "Sveces saruna", "Draudzības tīkls" un "Vizuālie stāsti".
Metodiskais ieteikums PDF
Gada plāna struktūra
Šeit pieejams rediģējams materiāls, ko pašpārvalde var izmantot, lai strukturētu savas darbības gada plānu – atzīmēt aktivitāšu atbilstību darbības jomām, atbildīgos, nepieciešamos resursus. Materiālā sniegti ieteikumi darba plāna efektīvai veidošanai, vairāku aktivitāšu piemēri un rediģējams gada plāns brīvai izmantošanai.
Metodiskais ieteikums DOCX
Kā plānot darbu? Ganta tabula
Šajā materiālā atainots viens no plānošanas rīkiem, kas rada priekšstatu par veicamajiem darbiem un atbildīgajām personām, – Ganta tabula. Tā ir iespēja plānot laiku un diskutēt par pienākumu sadalījumu. Materiālā dots modeļa apraksts un piemērs, kā arī drukājams un aizpildāms materiāls izmantošanai pašpārvaldē.
Metodiskais ieteikums PDF
Grupas dzīves cikls
Materiālā aprakstīts Brūsa Takmena (Bruce Tuckman) grupu veidošanās modelis, kas raksturo grupas attīstības fāzes – veidošanās, cīņa, pielāgošanās, sadarbība un atvadīšanās. Materiāls noderēs, izvērtējot procesus grupā arī pašpārvaldē, tajā aprakstītas katras fāzes pazīmes un ieteikumi, kā tajās rīkoties.
Metodiskais ieteikums PDF
Idejas gada plānam
Tiek piedāvāts veids, kā ģenerēt idejas pašpārvaldes veicamajām aktivitātēm darbības laikā. Aktivitāte aicina pašpārvaldi pievērst uzmanību, ko būtu nepieciešams darīt klašu līmenī, izglītības iestādē, ārpus izglītības iestādes un pašiem sev. Materiālā pieejams apraksts un drukājams materiāls aktivitātes realizēšanai.
Metodiskais ieteikums PDF
Iepazīšanās aktivitātes
Materiālā pašpārvaldes var gūt priekšstatu par dažādu iepazīšanās aktivitāšu organizēšanu. Materiālā iekļautās aktivitātes – "Ātrie randiņi (Speed dating", "Asociatīvas vizuālās kartītes" un "Portreti". Tajā iekļauti arī dažādi jautājumi, ko dalībnieki var viens otram uzdot, lai iepazītos un veicinātu pašpārvaldes darbu.
Metodiskais ieteikums PDF
Kā izvērtēt? DAKI metode
Šī aktivitāte rada iespēju pašpārvaldes dalībniekiem izvērtēt kādu aktivitāti vai kādu konkrētu darbības laiku, pārrunājot, kas būtu "jāizmet" (drop), "jāpievieno" (add), "jāsaglabā" (keep) un "jāuzlabo" (improve). Aktivitāšu izvērtēšana dod iespēju uzlabot pašpārvaldes darbību un pašiem dalībniekiem arī procesā mācīties.
Metodiskais ieteikums PDF
Kā pārrunāt un izvērtēt piedzīvoto?
Aktivitāšu un darbības izvērtēšana ir nozīmīga pašpārvaldes mācīšanās procesa daļa. Šajā materiālā aprakstīts Greiema Gibsa reflektīvais cikls, kas palīdzēs strukturēt izvērtēšanu, kā arī piedāvāti vairāki principi un metodes izvērtēšanai – "Asociatīvās kartītes", "Piecu pirkstu metode", izvērtēšana tiešsaistē.
Metodiskais ieteikums PDF
Kā plānot projektus?
Projekti ir viena no formām, kas pašpārvaldēm var palīdzēt strukturēt ideju un balstīt aktivitātēs reālās problēmās un vajadzībās. Šajā materiālā piedāvāta metode "5 Kāpēc", kas palīdzēs atrast dziļāku problēmu, kā arī tiek piedāvāti vairāki jautājumi, kas ir pamatā dažādiem projektiem.
Metodiskais ieteikums PDF
Kā plānot un izvērtēt pasākumus?
Pasākumu veidošana un mācīšanās šajā procesā ir viena no pašpārvaldes darbības jomām. Šis materiāls piedāvā vairākus principus, ko paturēt prātā, plānojot aktivitāti, tās laikā un pēc pasākuma, tostarp pašizvērtēšanas jautājumus, praktiskos aspektus, dalībnieku iesaisti. Materiāls veidots kā jautājumu kopums.
Metodiskais ieteikums PDF
Kompetenču aplis
Šī metode ir lieliska iespēja pašpārvaldes dalībniekiem izvērtēt pašiem sevi un savas kompetences, izvirzīt mācīšanās mērķus, kā arī uzzināt vairāk vienam par otru un pašpārvaldes darbā nepieciešamajām kompetencēm. Materiālā aprakstīti gan principi un doti piemēri, gan iekļauts drukājams un aizpildāms materiāls.
Metodiskais ieteikums PDF
Kompetenču matrica
Šajā materiālā atspoguļots, kā iespējams strukturēt kompetences un sadalīt pienākumus atbilstoši pašpārvaldes dalībnieku mācīšanās mērķiem. Šo aktivitāti iesakām veikt pēc "Kompetenču apļa". Materiālā pieejams gan principu apraksts un piemēri, gan drukājams un aizpildāms materiāls izmantošanai pašpārvaldē.
Metodiskais ieteikums PDF
Pašpārvalde un neformālā izglītība
Pašpārvaldes darbam vajadzētu balstīties uz jaunatnes darba un neformālās izglītības principiem. Šajā materiālā skaidroti principi, kā "pašpārvaldei vajadzētu būt vietai, kur mācīties", "pašpārvaldes darbam jābūt balstītam uz dalībnieku mācīšanās mērķiem" un citi principi. Iekļauti arī izvērtēšanas jautājumi.
Metodiskais ieteikums PDF
Problēmu-risinājumu koks
Šī metode palīdzēs analizēt un strukturēt problēmas – to var izmantot projektu rakstīšanai, problēmu risināšanai, ideju ģenerēšanai. Šo metodi var izmantot arī kā treniņu argumentācijas veidošanai un cēloņsakarību izpratnei. Materiālā aprakstīta metode, doti piemēri un izveidots arī drukājams, aizpildāms materiāls.
Metodiskais ieteikums PDF
Rīcības aplis
Materiālā iekļauta aktivitāte, kas palīdzēs izstrādāt pašpārvaldes plānu kādas idejas ieviešanai vai projekta īstenošanai, strukturējot to soļos - realitāte, vīzija, mērķi, uzdevumi, plāns, rīcība, rezultāti. Materiālā piedāvāti gan apraksts un ieteikumi metodes īstenošanai, gan drukājams un aizpildāms materiāls pašpārvaldei.
Metodiskais ieteikums PDF
Sadarbības noteikumi
Šis materiāls atspoguļo ieteikumu katrai pašpārvaldei darbības sākumā vienoties par kopīgiem sadarbības noteikumiem. Pirms tā iesakām izmēģināt kādu no saliedēšanās uzdevumiem. Materiālā iekļauti gan ieteikumi sadarbības noteikumu veidošanai, gan arī drukājams un aizpildāms dokuments.
Metodiskais ieteikums PDF
Saliedēties un sadarboties (saliedēšanās uzdevumi)
Šajā materiālā piedāvāti vairāki saliedēšanās uzdevumi, ko pašpārvaldes var izmantot, lai iepazītos, veicinātu sadarbību, saliedētos. Materiālā iekļauti uzdevumi "Upe", "Pāri aizai" un "Statujas", kā arī nozīmīgi jautājumi izvērtēšanai.
Metodiskais ieteikums PDF
Sliktākais scenārijs
Šī aktivitāte dod iespēju pašpārvaldei identificēt nevēlamas darbības un atbildēt uz jautājumu "Kas mums kā grupai jāpārtrauc darīt, lai gūtu panākumus mūsu mērķu sasniegšanā?". Apskatot nevēlamos rezultātus, jaunieši labāk izprot, kā (un kāpēc) grupai nevajadzētu rīkoties un kā mēs vēlamies sadarboties.
Metodiskais ieteikums PDF
Trīs daļu vēstījums
Šajā materiālā iekļauts veids, kā pašpārvaldes dalībniekiem sniegt kvalitatīvāku atgriezenisko saiti un cieņpilni risināt konfliktus. Tas ir veids, kā strukturēti komunicēt par kādu problēmu savstarpējā sadarbībā, kā komunicēt pārliecinoši, nevis agresīvi.
Metodiskais ieteikums PDF
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Materiāla veids Datne
Prakses piemērs