Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs. VISC izstrādātie metodiskie materiāli

VISC izstrādātie metodiskie materiāli

Pēdējās izmaiņas – 15.08.2020.

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties izglītības posmu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija Izglītības posms Datne
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas mācību programmu īstenošanai
Metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājiem. Materiālu var izmantot arī bērnu vecāki, lai gūtu plašāku ieskatu pirmsskolas pedagoģiskajā procesā.
pirmsskolai PDF
Integrētas rotaļnodarbības 4–7 gadus veciem bērniem ceļu satiksmes noteikumu apguvē
Metodiskais materiāls skolotājiem un bērnu vecākiem
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF

Matemātisko prasmju attīstīšana ceļā uz sākumskolu
Materiālā iekļautas divas galda spēles:

pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt
Interaktīvas situācijas
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) HTML
Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt
Darba lapas
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt
Darba lapas
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) ZIP

Vesels un drošs
Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem. Tajā iekļauts informācijas apkopojums, mācību spēle trīs variantos: galda spēle, datorspēle, kas ir adaptēta arī interaktīvajām tāfelēm un darba lapas. Materiālā minētie Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku.

  • Darba lapas krievu valodā [PDF].
  • Galda spēles laukums [PDF].
  • Spēles noteikumi [PDF].
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Vesels un drošs
Mācību spēle tiešsaistē
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) HTML
Dzīvnieki un tava drošība
Metodiskais materiāls darbam ar pirmsskolas un pamatskolas bērniem
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Ko darīt, ja...
Jautājumi un atbildes par dažādām situācijām skolas vidē
pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF

Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem
Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem.
Materiālā atrodamas trīs galda spēles:

  1. Spēles "Ķ – Č" laukums A3 formātā un A4 formātā
  2. Spēles "Ģ – Dž" laukums A3 formātā un A4 formātā
  3. Spēles "R – L" laukums A3 formātā un A4 formātā
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Latviešu mākslas darbu reprodukcijas pirmsskolai un sākumskolai
Atbalsta materiāls vecākiem un skolotājiem, ko vēlams izmantot kopā ar izdevumu "Sarunas par mākslas darbiem".
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) HTML
Sarunas par mākslas darbiem
Materiālā minētie Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF
Vingro kopā ar mani!
Stājas vingrinājumi pirmsskolā un sākumskolā.
Metodiskais materiāls pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākiem un skolotājiem. Materialu ieteicams izmantot kopā ar videomateriāliem.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF

Vingro kopā ar mani!

pirmsskolai, sākumskolai (1-6) Video
Fizisko aktivitāšu nozīme skolēnu veselības veicināšanā
Metodiskais materiāls sporta skolotājiem
pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā
Metodiskais materiāls pedagogiem. Zvērinātu advokātu biroja "Eversheds Bitāns" skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā, kā arī atbildes uz VISC iesūtītajiem jautājumiem
pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Stunda muzejā
Metodiskais materiāls pedagogiem
pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Labās prakses piemēri darbā ar interaktīvo tāfeli lasītprasmes veicināšanai
Metodiskais materiāls 4.-6.klasei. Izstrādāts ActivInspire vidē. Lai sekmīgi šo materiālu izmantotu, ir jāveic datora sagatavošana darbam.
sākumskolai (1-6) ZIP
Runas un lasītprasmes attīstīšana dzimtajā (krievu) valodā jaunāko klašu skolēniem sākumskolai (1-6) PDF
vexVērtībizglītība 1.–6.klašu skolēniem
Interaktīvs mācību līdzeklis skolēniem.
sākumskolai (1-6) HTML
vexVērtībizglītība 1.–6.klašu skolēniem
Metodisks līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām
sākumskolai (1-6) PDF
vexVērtībizglītība 1.–6.klašu skolēniem
Metodisks līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām
sākumskolai (1-6) DOCX
Ceļu satiksmes drošība sākumskolai (1-6) PDF
Metodiskie ieteikumi drošības jautājumu mācīšanai 1.–4.klasē klases stundās sākumskolai (1-6) PDF
Metodiskais materiāls "Skolēna literāro interešu attīstīšana" sākumskolai (1-6) PDF

Pārbaudes darbi krievu valodā (svešvalodā) pamatizglītības pirmajā posmā
Metodiskais materiāls.
Lai noklausītos skolēnu mutisko atbilžu ierakstus, datorā ir nepieciešams lejupielādēt MP3 failu un atskaņot to:

sākumskolai (1-6) PDF, Audio
Latvijas vēsture 6.–9.klasei: attēli, kartes, ieteikumi sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) HTML
Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundās sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF
Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF
Diagnosticējošais darbs par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4. un 8. klasei: secinājumi un metodiskie ieteikumi
Metodiskie ieteikumi skolotājiem satiksmes drošības jautājumu apguvei izglītības iestādēs
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF
ixĪsi stāsti drošai dienai.
Metodiskais materiāls skolotājiem
pamatskolai (7-9) PDF
ixĪsi stāsti drošai dienai.
Mācību spēle
pamatskolai (7-9) HTML
Padomi drošībai uz un pie ūdens.
Lekcijas "Drošība uz un pie ūdens" (12.06.2014.) videoieraksts
pamatskolai (7-9), vidusskolai Video
Par Latvijas oficiālās valūtas nosaukuma lietojumu mācību procesā un mācību literatūrā sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā vidusskolai PDF
Veselības izglītība vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā
Prezentācijas
vidusskolai ZIP
Civilā aizsardzība
Metodiskā materiāla mērķis ir nodrošināt mācību kursa “Civilā aizsardzība” apguvi vispārējās vidējās un profesionālās izglītības izglītojamajiem, veidojot zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu par ikdienā iespējamām bīstamām situācijām, drošas uzvedības principiem, kā arī katastrofām, kas var notikt, īpašu uzmanību pievēršot rīcībai ārkārtas gadījumos.
vidusskolai PDF
Civilā aizsardzība
Prezentācijas
vidusskolai ZIP
Bioloģija angliski.
Mācību stundu piemēri
vidusskolai PDF
Bioloģija vāciski
Mācību stundu piemēri
vidusskolai PDF
Fizika vāciski
Mācību stundu piemēri
vidusskolai PDF
kxĶīmija angliski
Mācību stundu piemēri
vidusskolai PDF
Matemātika angliski
Mācību stundu piemēri
vidusskolai PDF
Uzdevumi "Vizuālajā mākslā" vidusskolā vidusskolai PDF
Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana vidusskolā vidusskolai PDF
Ierosmes mācību priekšmeta "Kulturoloģija" apguvei vidusskolai PDF
Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija
Izglītības posms Datne