Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli

VISC sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli

Pēdējās izmaiņas – 15.08.2020.

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties izglītības posmu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija Izglītības posms Datne

Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē.
Latvijas Republikas Patentu valde sadarbībā ar VISC ir izstrādājusi metodisko materiālu vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem. Metodisko materiālu veido sešas tēmas. Katrai tēmas nodarbībai ir norādīta mērķauditorija, mērķis, plānotais rezultāts, nepieciešamie resursi un ieteicamās mācību metodes. Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei.

 • Metodiskais materiāls [PDF]
 • Interaktīva animācija. Kas ir intelektuālais īpašums, preču zīme, patents un dizainparaugs? [Video LRPV Youtube kanālā]
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF, Video

Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi.
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Mācību līdzeklis veidots kā spēle, kas pieejama divās dažādās formās – gan kā interaktīva prezentācija, gan kā izdrukājama kartīšu spēle. Materiāls strukturēts 3 sarežģītības pakāpēs – A, B, C līmeņos.

 • Spēles noteikumi [PDF]
 • Kartīšu spēle skolēniem. A līmenis [PDF], [PPSX]
 • Kartīšu spēle skolēniem. B līmenis [PDF], [PPSX]
 • Kartīšu spēle skolēniem. C līmenis [PDF], [PPSX]
 • Metodiskais līdzeklis skolotājiem [PDF], [DOC]
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF, PPSX, DOC
Kino skolās
Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar VISC ir izveidojis metodisko materiālu skolotājiem "Kino skolās", kura mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. "Kino skolās" ir metodiskais materiāls skolotājiem, grāmata (112. lpp), kā arī iespēja Latvijā tapušās filmas izmantot tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv.
Metodiskie materiāli un filmas pieejami www.filmas.lv reģistrētiem skolotājiem.
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai Video

8 stāsti par eiro
Animācijas filmas veidojuši dažādi Latvijas animācijas mākslinieki ar savu individuālo rokrakstu un tehniku:

Metodiskais materiāls skolotājiem [PDF].
Izdevējs SIA "Eko Media"

pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai Video, PDF
Napo filmas un materiāli par veselību un drošību Napo vietnē
Napo vietnē atrodamas 17 filmas un sešu mācību stundu plāni pedagogiem.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai Video
Ciemojamies Ministru kabinetā
Valsts kancelejas izglītojošs materiāls par Latvijas simboliem un valsts pārvaldību pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
pirmsskolai, sākumskolai (1-6) PDF

Rokasgrāmata: Metodiskie paņēmieni skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā
Izstrādāta Erasmus + projekta "Mācīties Būt" ietvaros.
Pielikumos – instrumenti skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai:

 • SEM standarts 4.klase – pielikums B1
 • SEM standarts 8.klase – pielikums B2
 • Klases novērošanas rīks skolotājiem – pielikums A3
 • Mans personiskais mācīšanās žurnāls
  (skolēnu pašnovērtējuma kartes 9-10 gadus vēciem skolēniem) – pielikums A2
 • Es un citi (skolēnu pašnovērtējuma kartes 13-14 gadus vēciem skolēniem) – pielikums A1
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF
Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā
Metodiskais līdzeklis skolotājiem. To izstrādāja Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar VISC speciālistiem.
sākumskolai (1-6) PDF
Stipra un vesela mugura
Materiāls izstrādāts Latvijas Olimpiešu kluba (LVOK) projektā "Stājas mācība sākumskolā". VISC ir iepazinies ar minēto materiālu un aicina sākumskolas skolotājus izmantot savā darbā
sākumskolai (1-6) Video

Kustību aktivitāšu pauzes 1.-6.klasei

 • Kustību aktivitāšu pauzes mācību priekšmetos no 1.-6.klasei [Video]
 • Atbalsta materiāls skolotājiem [PDF]

Izglītības un zinātnes ministrijas video un informatīvo mācību materiāls, kuru pedagogi aicināti izmantot mācību procesā.

sākumskolai (1-6) Video, PDF

Olūteņš. Mācību līdzekļu komplekts latgaliešu rakstu valodā 4.klasei

 • Mācību līdzeklis skolēniem [PDF]
 • Metodiskie ieteikumi skolotājiem [PDF]
sākumskolai (1-6) PDF
Drošība internetā
Rokasgrāmata skolotājiem. Izstrādājis Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" drošāka interneta centrs, konsultējoties ar "Net-Safe Latvia" skolotāju padomes locekļiem un VISC speciālistiem.
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9) PDF
Materiāls bērnu drošībai
Informatīvais materiāls, kas palīdzētu skolēniem veidot izpratni par ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem. Izstrādāts projekta "Reģionālā potenciāla stiprināšana brīdināšanas un reaģēšanas jomā ķīmiskās avārijās ar pārrobežu sekām Baltkrievijas – Latvijas – Lietuvas reģionā" ietvaros. Tāpat ir izveidoti materiāli par cilvēka drošību, ko varat apskatīt VUGD vietnē
pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Noderīga un praktiska informācija mājturības un veselības mācības skolotājiem
Kampaņas "Izvēlies putnu gaļu!" ietvaros, kuru rīko biedrība "Mārketinga padome" sadarbībā ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju, ir izveidots mācību palīgmateriāls, ko izmantot mājturības vai veselības mācības stundās.
pamatskolai (7-9) PDF
Izglītojošā stunda par trakumsērgas jautājumiem
Izglītojošo materiālu sagatavojoši Pasaules trakumsērgas dienas iniciatīvas grupa, Pasaules dzīvnieku aizsardzības asociācijas eksperti, kā arī LR Pārtikas un veterinārais dienesta speciālisti.
pamatskolai (7-9) PPT
Vadlīnijas mācību grāmatu vērtēšanai no dzimumu līdztiesības aspekta
Vadlīnijas mācību grāmatu vērtētājiem.
pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Ieteicamās tēmas izglītības procesā par ES jautājumiem pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Termini un citi jēdzieni pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos
Materiālā ir apkopoti lietotie termini un citi jēdzieni, par kuru skaidrojumiem interesējušies mērķgrupu pārstāvji.
sākumskolai (1-6), pamatskolai (7-9), vidusskolai PDF
Intelektuālais īpašums un autortiesības
Mācību līdzeklis 10–12.klasei.
vidusskolai PDF
Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija
Izglītības posms Datne